OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ing. Jiřina Glumbíková – CK SPIRIT (dále jen CK) nakládá s osobními údaji v souladu s platným zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve spojení s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice ES 95/45/ES (dále jen „GDPR“), týkající se zpracování, uchovávání a evidencí osobních údajů. Podepsáním smlouvy o zájezdu vyslovuje zákazník jménem svým a jménem ostatních osob uvedených ve smlouvě o zájezdu, či v Přihlášce k zájezdu, svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. ve spojení s GDPR. Tento souhlas je zákazníkem udělen a) pro účel poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících na základě čl.6 odst.2 písm.b) GDPR až do zániku závazku ze smlouvy mezi CK a klientem; b) pro ochranu práv a právem chráněných zájmů CK, zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků CK na základě čl.6 odst.2 písm.f) GDPR po dobu pěti let; c) z důvodu dodržení právní povinnosti CK stanovené obecně závazným právním předpisem na základě čl.6 odst.2 písm.c) GDPR po dobu trvání právní povinnosti CK; d) pro marketingové a obchodní účely na základě čl.6 odst.2 písm.f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu CK do doby jeho písemného odvolání.

Klient není dle žádného právního předpisu povinen poskytnout své osobní údaje CK ke zpracování a uchovávání. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu mezi klientem a CK.

CK shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní a identifikační údaje, tj. údaje jako titul, jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mail. adresa, atd. Poskytnuté osobní údaje zákazníka budou zpracovány CK v elektronické formě i manuálně v listinné podobě.

CK nakládá s osobními údaji v souladu se Všeobecnými podmínkami, zajišťuje jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých se zákazníkem je nesděluje třetím osobám. Poskytnuté osobní údaje jsou zpřístupněny pouze zaměstnancům CK  a pojišťovně Alianz, a.s., a to pouze  v případě sjednání cestovního pojištění na cesty a pobyt, pro účely pojišťovací činnosti. Dále budou předány těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat nebo nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované CK.

Klient má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemnou formou odvolat. Klient má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemnou formou odvolat. Klient má dle z. č. 110/2019 ve spojení s GDPR celou řadu práv, například právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu, nebo výmaz osobních údajů. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu: info@ckspirit.cz.

Kontaktujte nás

Sledujte nás na FB